Regulamin

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z systemu Automater.pl.

Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym systemem Automater.pl jest Automater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540) ul. Żurawia 71, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000475203.

2. Definicje:

1. Użytkownik - osoba zarejestrowana w systemie Automater.pl, będąca przedsiębiorcą lub konsumentem.

2. Konsument – należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.).

3. Przedsiębiorca - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

4. Osoba Prawna – należy przez to rozumieć podmioty z art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.), jak również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

5. Administrator – właściciel i podmiot zarządzający systemem Automater.pl., tj. Automater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, KRS: 0000475203.

6. Opłaty – opłaty ponoszone przez użytkownika za korzystanie z usług dostępnych w systemie Automater.pl, których zestawienie określające ich wysokość znajduje się na stronie internetowej automater.pl w zakładce „Cennik”.

7. Podmiot zainteresowany – osoba fizyczna bądź osoba prawna zainteresowana korzystaniem z usług systemu Automater.pl.

8. Rejestracja – wprowadzenie w formularzu rejestracji danych podmiotu zainteresowanego w celu rozpoczęcia korzystania z usług systemu Automater.pl. z jednoczesną akceptacją regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej automater.pl w zakładce „Rejestracja”.

9. Klient Użytkownika – osoba fizyczna bądź osoba prawna nabywająca od Użytkownika usługi bądź towar oferowany przez Użytkownika.

10. Kredyty - wirtualne monety, na które zamieniane są doładowania.

11. Usługa „Załóż swój sklep” – odpłatna usługa świadczona przez system Automater.pl, polegająca na możliwości wykorzystania szablonów systemowych do uruchomienia
i prowadzenia sklepu internetowego przez Użytkownika.

3. Rejestracja

1. Podmiot zainteresowany, w celu korzystania z usług systemu Automater.pl zobowiązany jest do dokonania rejestracji na stronie internetowej automater.pl. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji Podmiot zainteresowany staje się Użytkownikiem systemu Automater.pl.

2. W toku rejestracji Podmiot zainteresowany zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i zaakceptowania regulaminu korzystania z systemu Automater.pl.

3. Administrator oświadcza, że dane podane przy rejestracji zostaną objęte tajemnicą,
a osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

4. Hasło Użytkownika zostanie zakodowane algorytmami szyfrującymi jednokierunkowymi, a jego wersja tekstowa nie będzie przechowywana na serwerze, ani udostępniana osobom trzecim.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, który podał dane fałszywe lub niezgodne z prawdą.

6. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników w ogólnie dostępnym dla nich miejscu o każdorazowej przerwie w działaniu usług systemu Automater.pl z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadkach nagłych Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy w działaniu usług bez stosownej informacji i składania wyjaśnień.

7. Kontakt z Użytkownikiem będzie prowadzony za pomocą poczty e-mail pod adresem mailowym podanym przy rejestracji.

4. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Automater sp. z o.o. z siedzibą ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, REGON: 146865327, NIP: 9512371767 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475203.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w szczególności na założenie i prowadzenie konta w systemie automater.pl (na podstawie ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na w celach marketingowych poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsze zgody mogą zostać cofnięte.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane dla celów realizacji Umowy, a jeśli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Przetwarzanie danych Użytkowników w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli odbywa się w prawnie usprawiedliwionych celach oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane tylko w zakresie niezbędnym i bezpośrednio wskazanym przez Administratora.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres Automater sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Administratora w zakładce kontakt.

5. Monitorowanie aukcji​ zakupów w systemie Automater.pl

1. System Automater.pl pozwala na monitorowanie aukcji internetowych na portalu internetowym Allegro.pl oraz eBay, jak i innych portalach wyraźnie wskazanych przez Administratora w celu wysyłania w trybie zautomatyzowanym kodów zakupowych. Usługa taka umożliwia zautomatyzowanie sprzedaży usług Użytkownika, co znacząco poprawia szybkość realizacji usług Użytkownika. Administrator może podjąć decyzję o przystąpieniu do innych poza Allegro.pl portali aukcyjnych.

2. W trakcie świadczenia usług przez Automater.pl, w przypadkach ściśle wskazanych
w przepisach obowiązującego prawa, Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie i udostępnienie organom ścigania danych dotyczących jego osoby, w tym:

a. pobrania aktualnej listy Kupujących,

b. pobrania listy wpłat od Kupujących,

c. wystawiania aukcji,

d. wysyłania przypomnień i formularzy zwrotów prowizji do Kupujących,

e. wystawiania komentarzy dla kontrahentów, pobierania listy aktualnie wystawionych aukcji na koncie Allegro użytkownika,

3. Monitorowanie aukcji użytkownika na portalu internetowym Allegro.pl, eBay, jak i innych wyraźnie wskazanych przez Administratora, oznacza, że system Automater.pl pobiera z niej:

a. listę Kupujących,

b. listę wpłat,

c. dane niezbędne dla realizacji umowy,

przy czym Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania ww. danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

4. Po opłaceniu bądź jeszcze przed opłaceniem zakupu na portalu internetowym Allegro.pl, eBay, jak i innych wskazanych wyraźnie przez Administratora, przez Klienta Użytkownika (zależnie od wybranej opcji) system Automater.pl:

a. wyśle zakupione kody lub pliki w ciągu maksymalnie trzech minut, jeśli ilość kredytów na koncie Użytkownika będzie większa niż zero,

b. wyśle zakupione kody lub pliki w ciągu maksymalnie trzech godzin, jeśli Użytkownik nie będzie miał dostępnych kredytów na koncie.

5. W przypadku, gdy wpłata za zakup nie zostanie od razu zaksięgowana, to system będzie sprawdzał jej stan przez czternaście dni od daty zakupu, aż do jej zaksięgowania.

6. Jeśli aukcja zostanie zakończona, a Użytkownik wybrał opcję jej automatycznego wznawiania, to zostanie ona wznowiona według zdefiniowanych ustawień.

7. Jeśli Klient Użytkownika nie opłaci zakupu w ciągu 7 (siedmiu) dni, a Użytkownik uaktywnił moduł przypomnienia Klientowi Użytkownika o nieopłaconej transakcji, to przypomnienie zostanie wysłane automatycznie.

8. Jeśli Klient Użytkownika nie opłaci zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni, a Użytkownik uaktywnił moduł zwrotu prowizji dla nieopłaconej transakcji przez portal internetowy Allegro.pl, to taki formularz zostanie automatycznie wysłany.

9. System Automater.pl udostępnia swoje usługi także poprzez Sklep Automater.pl. Sprzedaż towaru oferowanego przez Użytkownika poprzez system sprzedaży towaru Automater.pl ułatwia i przyspiesza obrót oraz pozwala na automatyzację sprzedaży. Program ten nie stanowi pośrednika w sprzedaży. Za wszelkie braki towaru, wady, nieprawidłowości i brak realizacji umowy zakupu towaru odpowiada Użytkownik. System Automater.pl nie jest właścicielem wystawionych przez Użytkownika produktów w ramach usługi Sklep Automater.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub wady towarów a także za ich jakość.

10. W przypadku zakupu towarów korzystając ze Sklepu Automater.pl i usług pośredników płatności:

a. Użytkownik zezwala systemowi Automater.pl na przetwarzanie danych otrzymanych od wybranego pośrednika płatności w automatycznym powiadomieniu po płatności w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, jak również zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

b. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał danych wysyłanych przez pośrednika płatności w sposób sprzeczny z prawem lub w celach niezwiązanych
z korzystaniem z usług w ramach Systemu Automater.pl .

11. Klient Użytkownika dokonując zapłaty za kupiony towar bądź usługę przelewa środki na konto wskazane przez Użytkownika. System Automater.pl nie jest pośrednikiem w obrocie środkami pieniężnymi i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, za pomocą których przekazano, bądź zlecono przekazanie środków do Użytkownika Ewentualne reklamacje bądź uwagi z tym związane należy kierować bezpośrednio do podmiotu za pomocą, którego przekazano bądź zlecono przekazanie środków bądź do Użytkownika.

12. Użytkownik dodając aukcje do wysyłki kodów zezwala na dodanie wpisu na tą aukcje
z informacją o obsłudze sprzedaży poprzez system Automater.pl.

13. System Automater.pl umożliwia dostęp Użytkownika do historii wysłanych kodów.

14. Użytkownik zobowiązany jest nie korzystać z Systemu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu naruszenia lub obejścia prawa, a także postanowień Regulaminu. Administrator zastrzega prawo do zablokowana aukcji jak i usługi Automater.pl w przypadku naruszenia opisanego wyżej zobowiązania przez Użytkownika.

15. Monitoring aukcji przestaje być aktywny w ciągu 48 godzin po zakończeniu aukcji.

16. Klienci Użytkownika dla danej aukcji zostaną obsłużeni przez automat jedynie wtedy, gdy zakupią towar na aukcji po aktywacji monitora.

6. Usługa „Załóż swój sklep”

1. System Automater.pl przy wykorzystaniu szablonów dostępnych na stronie Automater.pl pozwala na utworzenie sklepu internetowego dla Użytkownika.

2. Użytkownik w celu utworzenia sklepu internetowego za pośrednictwem systemu Automater.pl winien wykorzystać dostarczone na stronie internetowej automater.pl szablony i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w procesie tworzenia sklepu internetowego.

3. Utworzenie sklepu internetowego za pośrednictwem systemu Automater.pl przez Użytkownika nie podlega dodatkowej opłacie z chwilą jego uruchomienia.

4. Opłaty za funkcjonowanie sklepu internetowego utworzonego dla Użytkownika za pośrednictwem systemu Automater.pl wynoszą 1% wartości sprzedanych produktów Użytkownika w każdej transakcji, ale nie mniej niż 15 groszy. Suma prowizji jest naliczana na koncie Użytkownika. Przy sprzedaży produktów przez sklep internetowy z konta nie są pobierane kredyty, a zakupione produkty są wysyłane natychmiast. Opłacenie prowizji jest możliwe po przejściu do zakładki Abonament w Panelu Użytkownika. Do wartości opłaty doliczany jest podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie dokonania transakcji.

5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem systemu Automater.pl z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przesłanego za pomocą poczty e-mail na adres [email protected]

6. Administrator systemu ma prawo do odmówienia Użytkownikowi możliwości skorzystania z usługi „załóż swój sklep” lub do wypowiedzenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku braku uregulowania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z usługi „załóż swój sklep” Administratorowi przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usługi, do czasu zapłaty zaległości.

7. Opłaty

1. Usługi dostępne w systemie Automater.pl podlegają opłatom. Aktualny cennik usług udostępniany jest na stronie internetowej automater.pl w zakładce „Cennik”. Użytkownik korzystając z systemu Automater.pl wyraża zgodę na ponoszenie kosztów zgodnie z aktualnym cennikiem. Administrator oświadcza, że nie obciąży Użytkownika opłatami bez jego wiedzy.

2. Za 1 (jedną) wysłaną wiadomość z kodem dla transakcji zrealizowanej poza sklepem internetowym Automatem.pl system pobierze z konta użytkownika 1 (jeden) kredyt.

3. Przy sprzedaży produktów przez sklep internetowy Automater.pl system pobierze z konta Użytkownika prowizję zgodną z punktem 6.4 bez dodatkowych kredytów.

4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. Ewentualne reklamacje w przypadku opóźnień w doładowaniach konta, należy kierować pod adresem pośrednika płatności PayLane sp. z o.o.. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

5. Użytkownik może doładować swoje konto kredytami po zalogowaniu się do panelu i przejściu do zakładki Abonament.

6. Ceny podane na stronie są kwotami netto. Na właściwej stronie płatności do całkowitej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.

7. Jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę VAT na doładowanie musi zaznaczyć taką opcję przed rozpoczęciem procesu płatności.

8. Wybór sposobu płatności jest przeprowadzany na stronie internetowej PayLane, tj. paylane.pl, po wyborze liczby kredytów, którą Użytkownik chce zakupić. Płatność za kredyty możliwa jest szybkim przelewem online, kartą kredytową lub poprzez system PayPal.

9. Koszt kredytów jest zmienny, a ich aktualną cenę można sprawdzić w Panelu Użytkownika lub w zakładce "Cennik" na stronie internetowej systemu Automater.pl.

10. Doładowania konta księgowane są automatycznie, lecz w skrajnych przypadkach czas oczekiwania na doładowanie może ulec wydłużeniu do 24 godzin.

8. Zgłaszanie i rozpatrzenie reklamacji

1. Reklamację dotyczącą funkcjonowania systemu Automater.pl można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, jak również za pomocą systemu reklamacyjnego, do którego adres został wskazany w wiadomości zawierającej kod, bądź drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

3. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji.

4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni (w szczególności jeśli dotyczy to konsumenta) od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Administratora współdziałania z innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji usług, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od tych podmiotów odpowiednich informacji, jednak nie może on przekroczyć 60 dni.

5. W przypadku, gdy Administrator nie ustosunkuje się do treści reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

9. Zamknięcie konta

Zamknięcie konta prowadzonego dla Użytkownika będzie możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty e-mail pod adresem [email protected] i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

10​. Kontakt

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected] lub z poziomu zakładki „Kontakt” na stronie internetowej systemu, tj. automater.pl.

11. Naruszenie postanowień Regulaminu i odpowiedzialność Administratora

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

2. Użytkownik odpowiada za podanie danych niezgodnych z prawdą, jak i za wszelkie działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:

a. działania lub zaniechania podmiotów, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,

b. wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej,

3. Administrator nie odpowiada za treść aukcji, w których używany jest system Automater.pl.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj oraz zakres usług świadczonych przez Użytkownika, w których używany jest system Automater.pl, w tym za ich zgodność z obowiązującym prawem

5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom.

12. Zmiany w regulaminie

1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego regulaminu, a także zastąpienie go nowym regulaminem. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszystkich zmianach wprowadzonych w tym regulaminie za pomocą poczty e-mail na adres mailowy podany przez Użytkownika przy rejestracji do systemu Automater.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez Administratora, jednak nie wcześniej niż 14 dni od wysłania przez Użytkownikowi powiadomienia z informacją o zmianach.

2. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian do Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji postanowień nowego regulaminu. W takim przypadku Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania z systemu Automater.pl.

3. Zmiana danych Administratora nie stanowi zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Automater.pl.

4. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do Użytkowników będących Konsumentami.

5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

b. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

c. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php , wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Użytkownika instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

13.​ Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy W tym celu Konsument może skorzystać z szablonu odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie Automater.pl

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ust 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulaminu korzystania z systemu Automater.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wyłącznie dla Użytkowników będących Konsumentami)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej Automater.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej Administratorem zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Automater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15 – 540 Białystok, NIP: PL9512371767, REGON: 146865327, KRS: 0000475203; [email protected] )

Ja............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi systemu Automater.pl zawartej w dniu …...........................................................................

Imię i nazwisko konsumenta …..................................................................

Adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika …...........................................................

Data …...........................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …...........................................................